Public Course การออกแบบกระบวนการ และสารสนเทศ เพื่อยกระดับการบริการ

(Process and Information Design for Service Improvement)

หน้าแรก / บริการ / Public Course 2564 / การออกแบบกระบวนการ และสารสนเทศ เพื่อยกระดับการบริการ

เปิดอบรม 16 สิงหาคม 2564 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท

โปรโมชั่น
1. สมัครสมาชิก ลด 10% (สมัครสมาชิกคลิ๊กที่นี่)
2. อบรม 4 จ่ายเพียง 3 ท่าน

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกเช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของสังคม หรือ การมีเหตุการณ์ที่สร้างผลกระทบในวงกว้างอย่างเช่นโรคระบาด ทำให้องค์กรต้องปรับกระบวนการทำงานเมื่อเจอสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนี้ไปด้วย
การทำงานที่มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบสำคัญหลายส่วน ส่วนหนึ่งคือการตระหนักรู้ และเข้าใจในกระบวนการทำงานของตนเอง การมีทักษะ และ เครื่องมือ ที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อมูลที่ช่วยในการคิดวิเคราะห์ และ ตัดสินใจในการดำเนินงานสร้างผลงานที่ดีต่อองค์กร
บุคลากรที่เข้าใจระบบงานขององค์กร หากสามารถออกแบบกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับระบบงาน โดยใช้ทรัพยากร และเครื่องมือต่างๆที่มี เมื่อเกิดปัญหา ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุด รวดเร็ว ส่งผลให้การบริการมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ
งานบริการไม่เพียงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าภายนอกเท่านั้น แม้นว่าเราอาจจะไม่ใช่ส่วนงานที่ต้องติดต่อ หรือให้บริการโดยตรงกับลูกค้า แต่บุคลากรขององค์กรก็เปรียบเสมือนเป็นลูกค้าภายใน ที่ต้องการผลลัพธ์จากการบริการของเราไปส่งมอบต่อให้ลูกค้าภายนอกได้ ดังนั้นกรอบความคิดของการเป็นผู้ให้บริการจึงมีความสำคัญต่อผลลัพธ์ของการบริการด้วย
การพัฒนาทักษะการให้บริการจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องสร้างและฝึกฝนให้กับผู้ให้บริการลูกค้าอยู่เสมอ โดยการเริ่มที่แนวความคิดของผู้ให้บริการก่อนเป็นอันดับแรก เช่น ...
    - รักในงานบริการ
    - มองเห็นคุณค่ากับงานบริการ
    - ให้ความสำคัญกับลูกค้า
    - มีจิตใจที่ดีต่อสถานการณ์ต่างๆ
    - มีความสุขในการให้บริการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจการสร้างกรอบความคิดของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนกระบวนการทำงานของตัวเองที่สอดคล้องกับพันธกิจและกลยุทธ์ขององค์กร
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการบริการและพัฒนาบริการได้ในสไตล์ของตัวเอง
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างแนวคิดการปรับปรุงงานและยกระดับการบริการของตัวเองได้
5. เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวคิดของหลักการต่างๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. หลักสำคัญในการสร้างกรอบความคิดของการเป็นผู้ให้บริการ
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการให้บริการ
        - หัวใจสำคัญของงานบริการในความคิดของคุณ
        - หลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพงานบริการ
        - เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
        - Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดด้วยตัวเอง
2. การพัฒนาทักษะการบริการ
       การสร้างมาตรฐานงานบริการ
        - ลูกค้าคาดหวังอะไรจากงานบริการของเรา? (รู้เขา)
        - บุคลิกลักษณะเด่นในการให้บริการของเรา? (รู้เรา)
        - การสร้างมาตรฐานงานบริการคุณภาพ
        - Workshop : สร้างมาตรฐานงานบริการ
       ทักษะในการบริการ
        - การจัดการอารมณ์เชิงลบ
        - การสื่อสารสร้างสัมพันธ์
        - การฟังอย่างตั้งใจ
        - การนำเสนอสร้างแรงจูงใจ
        - การเจรจาต่อรองบริหารข้อขัดแย้ง
        - Workshop : ทักษะการบริการที่อยากพัฒนา
3. การออกแบบสารสนเทศ และกระบวนการทำงาน
       การออกแบบ ระบบสารสนเทศ
        - แนวความคิดของการออกแบบสารสนเทศ ด้วย DIKW
        - เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ
        - 5 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลความต้องการ
        - Workshop : ออกแบบสารสนเทศในงานของตัวเอง
       การออกแบบ กระบวนการ
        - ขั้นตอนการออกแบบกระบวนการ
        - การสื่อสารนำเสนออธิบายกระบวนการ
        - Workshop : ออกแบบกระบวนการบริการในงานของตัวเอง


4. แนวความคิดของการยกระดับหรือเพิ่มประสิทธิภาพงาน
       หลักการเพิ่มประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล :
        - การเพิ่มปริมาณ (Output)
        - การเพิ่มคุณภาพ (Quality)
        - การบริหารเวลา (Time)
        - การลดความสูญเสีย
       การบริหารแผนงานให้มีประสิทธิผล (Continuous Improvement)
        - Workshop : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตัวเอง


การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงแนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
  กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
การบรรยายเนื้อหา
Work shop สร้างสถานการณ์
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน
หัวหน้า
ผู้จัดการ

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  เจ้าหน้าที่ Public 086-303-6747 (สุนิศา)
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และรอทางเจ้าหน้าที่ ยืนยันการเปิดคลาส จึงสามารถโอนค่าบริการเข้ามานะคะ
เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 หรือ E-mail asst.entraining@gmail.com ที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งใบแจ้งค่าบริการไป พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำอธิบายการขอคืนภาษี 200% จากกรมสรรพากร คลิ๊กที่นี่

เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ

โปรแกรมต่อไปของสถาบัน

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 19 ตุลาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 11 สิงหาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 15 ธันวาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 22 ธันวาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 16 กันยายน 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ผู้บริหารยุคใหม่ (4.0) สร้างทีมงานคุณภาพ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์
วันที่ 25 สิงหาคม 2564

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สารสนเทศการออกแบบการบริการ

แสดงความคิดเห็น