Public Course ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานแม่บ้าน

หน้าแรก / บริการ / Public Course 2563 / ความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานแม่บ้าน

เปิดอบรม 16 กรกฎาคม 2563 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท

โปรโมชั่น
1. สมัครสมาชิก ลด 10% (สมัครสมาชิกคลิ๊กที่นี่)
2. อบรม 4 จ่ายเพียง 3 ท่าน

หลักการและเหตุผล
        ในงานด้านบริการ ด้านโรงแรม ด้าน ความสะอาด องค์ความรู้พื้นฐานพื้นฐานที่สร้างนิสัยให้กับระบบงานบริการ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นความเข้าใจและนำมาปฏิบัติได้จริง พร้อมทั้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
        เมื่อกล่าวผู้ที่อยู่เบื้องหลังและช่วยอำนวยความสะดวกตลอดจนการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแต่ละองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าด้วยแล้ว แผนกแม่บ้านถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่สามารถช่วยให้แต่ละองค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างงดงาม ดังนั้น การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมทั้งการให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของขบวนการทำงานของบุคลากรแผนกแม่บ้าน ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรให้ได้ตามคุณสมบัติและการที่พนักงานใหม่เริ่มเข้ามาทำงาน จึงเป็นกลยุทธ์เริ่มต้นที่สำคัญและควรตระหนักเพื่อช่วยรักษามาตรฐานงานแม่บ้าน อันจะส่งผลให้องค์กรมีชื่อเสียงเป็นที่รู้เพิ่มมากขึ้นสืบต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะในงานแม่บ้านที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกตรงตรงตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อยกระดับและส่งเสริมคุณค่า ความสำคัญของงานแม่บ้านที่มีต่อส่วนรวม
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรสืบต่อไป
4. เพื่อปลูกจิตสำนึกในด้านสุขาภิบาลและสุขอนามัย
5. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการแม่บ้าน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ค่าและความสำคัญของงานแม่บ้านกับพันธกิจหลักขององค์กร
ระบบคุณภาพกับงานบริการด้านแม่บ้าน
หลักการขั้นพื้นฐานของงานแม่บ้านที่ควรรู้
สุขลักษณะที่ควรตระหนักในงานแม่บ้าน
บุคลิกภาพการสื่อสารแม่บ้านยุค 4.0
เคล็ดลับการสร้างงานแม่บ้านให้ประสบความสำเร็จ

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย-สาธิต ระดมสมอง
เกมประกอบหลักสูตร
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การแสดงบทบาทสมมติ


กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานใหม่
แผนกแม่บ้าน

วิธีการประเมินผล
จากการสังเกตและการทดลองปฏิบัติตาม
จากแบบประเมินผลในหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  เจ้าหน้าที่ Public 086-303-6747 (สุนิศา)
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และรอทางเจ้าหน้าที่ ยืนยันการเปิดคลาส จึงสามารถโอนค่าบริการเข้ามานะคะ
เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 หรือ E-mail asst.entraining@gmail.com ที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งใบแจ้งค่าบริการไป พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำอธิบายการขอคืนภาษี 200% จากกรมสรรพากร คลิ๊กที่นี่

เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ

โปรแกรมต่อไปของสถาบัน

หลักสูตร สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
วันที่ 23 มิถุนายน 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ผู้บริหารยุคใหม่ (4.0) สร้างทีมงานคุณภาพ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์
วันที่ 6 สิงหาคม 2563

3,500 บาท

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 18 สิงหาคม 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 20 สิงหาคม 2563

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 8 กันยายน 2563

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : อบรมแม่บ้านทักษะแม่บ้านแม่บ้านยุค 4.0

แสดงความคิดเห็น