Public Course 2562 งานทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์

(HR for Non HR)

หน้าแรก / บริการ / Public Course 2562 / งานทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักทรัพยากรมนุษย์

เปิดอบรม 10 ตุลาคม 2562 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท

โปรโมชั่น
1. สมัครสมาชิก ลด 10% (สมัครสมาชิกคลิ๊กที่นี่)
2. อบรม 4 จ่ายเพียง 3 ท่าน

หลักการและเหตุผล
คำถามสำคัญข้อหนึ่งที่พบมากในองค์กรคือ “งานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเป็นหน้าที่ของใคร?” แน่นอนว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ในองค์การโดยตรง แต่ทั้งนี้องค์กรจะไม่มีทางประสบความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้ถ้าขาดความเข้าใจในหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์จากพนักงานทุกคนในองค์กร
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ไม่ได้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน หากพนักงานทุกคนเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองอย่างยั่งยืน จึงควรอย่างยิ่งที่จะทำให้พนักงานทุกคนได้มีมุมมองและทัศนคติเชิงบวก ต่องานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อจะทำให้พนักงานเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าในการพัฒนา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ หลักการพื้นฐานที่จำเป็นในงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อพนักงานทุกคนในองค์กร
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนในองค์กร
 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานทุกคน ในการมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนส่งเสริมงานด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติเชิงบวกต่องานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ นำไปสู่ประโยชน์อย่างคุ้มค่าในการพัฒนาพนักงานในองค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
การนำสมรรถนะ (Competency) ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
การจัดการผลการปฏิบัติงานพนักงานในองค์กร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ในองค์การ
การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
      Workshop: การกำหนดสมรรถนะในสายงานของตนเอง
      Workshop: การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในสายงานของตนเอง
      Workshop: การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ในสายงานของตัวเอง
      Workshop: การกำหนดเป้าหมายในการทำงานของตัวเอง
      Workshop: การกำหนดการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานทุกหน่วยงาน
หัวหน้างานทุกหน่วยงาน
ผู้จัดการทุกหน่วยงาน

แนวทางในการพัฒนาตามหลักสูตร
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิดด้วยตนเองและแสดงความคิดเห็น
      Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงบทบาทสมมติ
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  เจ้าหน้าที่ Public 086-303-6747 (สุนิศา)
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และรอทางเจ้าหน้าที่ ยืนยันการเปิดคลาส จึงสามารถโอนค่าบริการเข้ามานะคะ
เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 หรือ E-mail asst.entraining@gmail.com ที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งใบแจ้งค่าบริการไป พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำอธิบายการขอคืนภาษี 200% จากกรมสรรพากร คลิ๊กที่นี่

เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ

โปรแกรมต่อไปของสถาบัน

หลักสูตร สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 20 สิงหาคม 2562

หลักสูตร สมองคิดบวก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

โดย นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

หลักสูตร สุดยอดการพัฒนาทักษะเป็นผู้ให้บริการอย่างสร้างสรรค์

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 19 กันยายน 2562

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 15 สิงหาคม 2562

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 6 สิงหาคม 2562

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : นักทรัพยากรมนุษย์HRDการบริหาร

แสดงความคิดเห็น