Public Course สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP

(Effective Communicative and Connected by NLP)

หน้าแรก / บริการ / Public Course 2564 / สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP

เปิดอบรม 8 กันยายน 2564 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท

โปรโมชั่น
1. สมัครสมาชิก ลด 10% (สมัครสมาชิกคลิ๊กที่นี่)
2. อบรม 4 จ่ายเพียง 3 ท่าน

NLP (Neuro Linguistic Programming) คืออะไร?
การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีมีประสิทธิผลควรเป็นอย่างไร?
คุณสามารถเพิ่มพลังการสื่อสารและ สร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ด้วย NLP!

หลักการและเหตุผล
 การสื่อสารสร้างสัมพันธ์เป็นหัวใจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายกับทุกๆสิ่งที่มี ความเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเพราะหากการสื่อสารไม่มีคุณภาพ ขาดซึ่งความสัมพันธ์ที่ดี ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นย่อมไม่มีประสิทธิผลตามที่ต้องการ เพราะการสื่อสารเกี่ยวข้องกับลักษณะงานหลายๆประเภทที่สำคัญเช่น
      การนำเสนอ การขาย การโน้มน้าว
      การเจรจาต่อรอง การประสานงาน การหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง
      การมอบหมายงาน การขอความช่วยเหลือ การสอนงาน
      การจูงใจ การให้กำลังใจ การกระตุ้น
      การรับฟัง การให้ข้อมูลป้อนกลับ การให้คำปรึกษา
        (เป็นต้น)
การเรียนรู้และเข้าใจหลักการของ NLP (Neuro Linguistic Programming) ช่วยทำให้เข้าใจการรับรู้ของตัวเองและผู้อื่น สามารถสื่อสารการเข้าถึง ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึก ของผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยเทคนิค Rapport ส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ดีร่วมกันได้อย่างแท้จริง ทำให้เกิดการสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน
การประยุกต์ใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิผล ได้อย่างชำนาญแล้วจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีความแตกต่างจากเดิมเป็นอย่างมากเช่น
      การลดความขัดแย้งในการสื่อสารไปได้
      การนำเสนอที่ทรงพลังและเพิ่มยอดขาย
      การเจรจาต่อรองที่สร้างสรรค์แบบ WIN : WIN
      การโน้มน้าวแรงจูงใจผู้อื่นให้สอดคล้องตามแนวความคิดได้
      การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างอย่างประทับใจ
      การได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือ เกินความคาดหวัง
        (เป็นต้น)
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
      คุณคิดอย่างไรกับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี ?
      แนวความคิดด้านการสื่อสารที่มีคุณภาพเป็นอย่างไร?
      อุปสรรคของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์คือเรื่องอะไร?
      หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการสื่อสารที่ดีคือเรื่องอะไร?
      Workshop : การสร้างแนวความคิดของการสื่อสารที่ดี
การเรียนรู้และเข้าใจหลักการของ NLP
      ความหมายของ NLP
      หลักการที่สำคัญเกี่ยวกับ NLP
      เทคนิคของ NLP และการประยุกต์ใช้
      หัวใจสำคัญของการใช้ NLP กับตัวเอง
      กิจกรรม : เทคนิคการใช้ NLP ด้านต่างๆ
การประยุกต์ใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
      การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Presentation)
      การประสานความร่วมมือ (Coordination)
      การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ (Negotiation)
      การบริหารความขัดแย้งเชิงบวก (Conflict Manmagent)
      การสอนงานและให้คำปรึกษา (Coaching & Counselling )
      Role Playing : การประยุกต์ใช้ด้วยหลักการ NLP
การสร้างแนวความคิดการสื่อสารสร้างสัมพันธ์แนวใหม่
      การดำเนินชีวิตกับบุคคลใกล้ชิด
      การเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน
      การสื่อสารสร้างสัมพันธ์กับบุคคลรอบด้าน
      การปรับตัวให้เข้ากับสังคมอย่างมั่นใจ
  การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

สิ่งที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะได้รับจากการฝึกอบรม
ความมั่นใจในตัวเองเรื่องการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
เทคนิคปรับปรุงตัวเองในการสื่อสารด้วย Style ของตัวเอง 
การสื่อสารอย่างได้ใจและความยินยอมจากผู้อื่น
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นอย่างเป็นธรรมชาติ
การเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ความสนุกสนานกับบทบาทนักสื่อสารที่มีคุณภาพ

แนวทางในการพัฒนาตามหลักสูตร
 การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
 กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
 การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  เจ้าหน้าที่ Public 086-303-6747 (สุนิศา)
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และรอทางเจ้าหน้าที่ ยืนยันการเปิดคลาส จึงสามารถโอนค่าบริการเข้ามานะคะ
เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 หรือ E-mail asst.entraining@gmail.com ที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งใบแจ้งค่าบริการไป พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำอธิบายการขอคืนภาษี 200% จากกรมสรรพากร คลิ๊กที่นี่

เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ

โปรแกรมต่อไปของสถาบัน

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย
วันที่ 19 ตุลาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 11 สิงหาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
วันที่ 22 ธันวาคม 2564

3,500 บาท

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 16 กันยายน 2564

3,500 บาท

หลักสูตร ผู้บริหารยุคใหม่ (4.0) สร้างทีมงานคุณภาพ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์
วันที่ 25 สิงหาคม 2564

3,500 บาท

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การเจรจาต่อรองหลักการ NLPการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น