Public Course 2562 เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3

(Effective Management with PDCA and A3 Thinking & Report)

หน้าแรก / บริการ / Public Course 2562 / เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3

เปิดอบรม 14 มีนาคม 2562 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท

โปรโมชั่น
1. สมัครสมาชิก ลด 10% (สมัครสมาชิกคลิ๊กที่นี่)
2. อบรม 4 จ่ายเพียง 3 ท่าน

หลักการและเหตุผล
โลกของการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระบวนการ และเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กระบวนการทำงานของทุกระดับในองค์กรมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับเวลา ทำให้มีโอกาสเกิดปัญหาขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถส่งผลได้ทุกระดับเช่น เกิดความล่าช้าในการผลิต การส่งมอบ ไปจนถึงการสูญเสียค่าใช้จ่ายและงบประมาณ เพื่อจัดการปัญหานั้นๆ ซึ่งบุคลากรขององค์กรนั้นๆ ถือเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดวิธีการแก้ปัญหาเพื่อลดผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก หรือเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน เหล่านี้ล้วนต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะการคิดเป็นอย่างมาก ทักษะการคิดประเภทหนึ่งที่ถือว่ามีสำคัญอย่างมากคือ การคิดเชิงระบบ ซึ่งทักษะการคิดนี้ถือเป็นสิ่งจำเป็นไม่เพียงแต่เฉพาะระดับผู้บริหารหรือผู้จัดการเท่านั้น แต่พนักงานทุกระดับสามารถฝึกฝน และนำไปประยุกต์ใช้กับแต่ระดับของปัญหาที่แต่ละคนต้องเผชิญได้ ซึ่งผลลัพธ์จากการใช้ทักษะการคิดเชิงระบบจะช่วยให้องค์กรมีศักยภาพทางการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น
 ปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นในการทำงานทำให้เกิดความสูญเสียซึ่งส่งผลกระทบกับผลผลิต ต้นทุน รวมทั้งอาจกระทบกับการดำเนินงานในส่วนอื่นๆ ซึ่งความสูญเสียบางประการ เป็นสิ่งที่เราอาจป้องกันได้ ถ้าเข้าใจกระบวนการและวิเคราะห์ได้ถึงที่แหล่งที่มารวมทั้งกระบวนการที่ทำให้เกิดความสูญเสียนั้นๆ หลักการ ความสูญเสีย 7 ประการ(7 Waste) จะช่วยให้เราเข้าใจและมองได้เห็นถึงความเสี่ยงต่างๆ ในกระบวนการทำงานที่มีโอกาสทำให้เกิดความสูญเสียตามมา ซึ่งจะช่วยให้เราป้องกันหรือหาแนวทางแก้ไขได้
 แนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA ซึ่งถูกคิดค้นโดย Dr. Edwards W. Deming เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญ สำหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ยิ่งเฉพาะบริษัท TOYOTA ที่ถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกยังมีการนำหลักการ PDCA นี้มาใช้ในกระบวนการผลิตรถยนต์ และพัฒนาจนกลายเป็น TOYOTA WAY อย่างที่รู้จักกันในปัจจุบัน ดังนั้นจึงพิสูจน์แล้วว่าหลักการ PDCA สามารถนำมาใช้เพื่อกรปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้ดีขึ้นได้แม้กระทั่งองค์กรนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรม เพราะหลักการ PDCA Plan-Do-Check-Act สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกงานแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตประจำวัน
การทำรายงานเพื่อแสดงผลลัพธ์ PDCA นั้น A3 Report เป็นเครื่องมือที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นการรายงานที่ง่าย กระชับ เข้าใจง่ายสำหรับผู้อ่าน ใช้ต้นทุนน้อย แต่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ใน A3 Repor นี้จะแสดงถึงรายละเอียดอย่างครบถ้วน แต่กระชับและเข้าใจง่าย แสดงถึงสถานะปัจจุบันของปัญหาหรือเหตุการณ์ สาเหตุที่เกิด แนวทางแก้ไขและการติดตามผ่านกระดาษขนาด A3 อันทรงประสิทธิภาพเพียงแผ่นเดียว ซึ่งบางครั้งกระดาษแผ่นนี้อาจแสดงถึงความครบถ้วนมากกว่าการทำรายงาน Report เป็นเล่มด้วยกระดาษหลายแผ่นอย่างที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นการฝึกพัฒนาและนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน จะช่วยย่นทั้งระยะเวลา และงบประมาณ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงง่ายสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและมองเห็นถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานจากหลักการ 7 Waste ได้
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการบริหารแบบ PDCA
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ หลักการ เทคนิคและเครื่องมือสนับสนุนต่างๆที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการ แก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนางานในความรับผิดชอบของตนเองด้วยการประยุกต์ PDCA วิธีการคิดและรายงานแบบ A3
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการคิดแบบ A3 และมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดทำรายงานแบบ A3
 
เนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
PART 1 : เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับความสูญเสีย 7 Wasteและเครื่องมือ7 QC Tools
      เข้าใจนิยามและการเชื่อมโยงความสูญเสียทั้ง 7 ประการกับการทำงานในชีวิตประจำวัน
      แนวคิดและเทคนิคเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียทั้ง 7 ประการ
      Workshop : วิเคราะห์ปัญหาของงานปัจจุบันที่สอดคล้องกับหลัก 7Waste และเลือกเครื่องมือในการป้องกัน
PART 2 : พัฒนาทักษะการวางแผนและการทำงานด้วยวงจร PDCA
      นิยามและองค์ประกอบของ PDCA
      Plan หลักการและเทคนิคที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน
      Do เทคนิคในการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
      Check การสร้างกระบวนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเพื่อให้เกิดประสิทธิผล
      Act เทคนิคการกำหนดขั้นตอนในการแก้ไขเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
      Workshop : การประยุกต์ใช้วงจร PDCA
PART 3 : เทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3 ( A3 Thinking and Problem Solving Report)
      7 องค์ประกอบของการคิดและการรายงานแบบ A3
      สร้างPattern การคิดและการReport ด้วย A3 Format
      ความเชื่อมโยงของ PDCA และ A3 Format
      A3 Problem Solving Method
      Workshop: การประยุกต์ใช้ A3 Thinking & Report กับกรณีตัวอย่าง
PART 4 : ครบเครื่องทั้ง Problem Solving ด้วยการประยุกต์ใช้หลักการคิดต่างๆ เข้ากับ PDCAและReport ด้วย A3
      กำหนดปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน
      ใช้กระบวนการคิดเชิงระบบเพื่อมองภาพรูปแบบและโครงสร้างของปัญหาที่กำหนด
      ใช้กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาที่กำหนด
      ใช้การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างครบถ้วนทั้งระบบ
       สร้างPatternของการคิดทั้งระบบผ่านวงจร PDCA
      สรุปProcessทั้งกระบวนการด้วย A3 Report

กลุ่มเป้าหมาย
ระดับผู้จัดการ
 Line Leader
 หัวหน้างานทุกระดับ

แนวทางการอบรมของหลักสูตร
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
      การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
      การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  เจ้าหน้าที่ Public 086-303-6747 (สุนิศา)
  asst.entraining@gmail.com , cocoachentraining@gmail.com

วิธีการสมัครและชำระเงิน
ส่งใบสมัครล่วงหน้า และรอทางเจ้าหน้าที่ ยืนยันการเปิดคลาส จึงสามารถโอนค่าบริการเข้ามานะคะ
เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา Pay in มาที่ โทรสาร 0-2375-2347 หรือ E-mail asst.entraining@gmail.com ที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งใบแจ้งค่าบริการไป พร้อมระบุหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ

สถาบันฯ อยู่ในระบบ VAT 7% กรณีสมัครในนามบริษัท หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542075125
บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 112 ซอยรามคำแหง 30/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
คำอธิบายการขอคืนภาษี 200% จากกรมสรรพากร คลิ๊กที่นี่

เงื่อนไขการยกเลิก
กรุณาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7 วัน) มิฉะนั้น ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าบริการ

โปรแกรมต่อไปของสถาบัน

หลักสูตร สื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศด้วยเทคนิค NLP

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 20 สิงหาคม 2562

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการเจรจากับลูกค้า

โดย อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
วันที่ 23 เมษายน 2562

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ

โดย อาจารย์ กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 19 มีนาคม 2562

หลักสูตร สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 10 เมษายน 2562

หลักสูตร สุดยอดการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์

โดย อาจารย์ สุณิชชา ชอบชัย
วันที่ 22 มีนาคม 2562

หลักสูตร ทักษะการโค้ชชิ่งทีมงาน

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

หลักสูตร สุดยอดนักขายพิชิตเป้าหมาย

โดย อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : PDCAหลักสูตรPDCAการคิด

แสดงความคิดเห็น