รวมหลักสูตรฝึกอบรม หมวดความรู้และทักษะความชำนาญทั่วไป (General Softskill)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / หมวด General Softskill

รายชื่อหลักสูตรหมวด General Softskill
รายชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
กลุ่มผู้เข้าอบรม
ประเภทหลักสูตร
Course-Outline
ผู้บริหาร /ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
พนักงานทั่วไป
 หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จด้วยหมวก 6 ใบ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารและการให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยความฉลาดทางอารมณ์ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจร่วมกัน 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารที่ดี รู้จักตัวเองเข้าใจผู้อื่นทำงานเป็นทีม 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและองค์กร 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม GEN Y การพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่า 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ชั้นเลิศ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกรักองค์กรกันเถอะ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยเทคนิค NLP 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างค่านิยมหลักให้กับทีมงาน 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย 5Q 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการทำงานเชิงรุกอย่างมั่นใจ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาเทคนิคการฟังขั้นเทพ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาตัวเองให้เป็นดาวเด่นขององค์กร 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการใช้คำถามทรงพลังและการรับฟังอย่างตั้งใจ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การทำงานข้ามสายงานด้วยแนวคิดทีมเวิร์ค 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบในการทำงาน 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างพลังของเชาว์ปัญญาเชิงบวกในการทำงาน 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การใช้หลักการ NLP กับการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม คิดดี ทำดี พิชิตความสำเร็จ 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม ปีใหม่ คิดใหม่ ใจสุข 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม สร้างสังคมแห่งความสุข ด้วยการสร้างจิตเชิงบวก 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาวิทยากรสอนแบบการโค้ชกลุ่ม 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การใช้คุณลักษณะด้านคุณค่ากับการทำงาน 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสร้างจิตสำนึกผูกพันองค์กรให้ทีมงาน 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก 1 วัน สถาบัน
 หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างความภักดีของลูกค้าให้ผูกพันองค์กร 1 วัน สถาบัน
คำค้นหายอดฮิต  kaizenKPIนักขายทัศนคติเชิงบวกLeanTeamworkการโค้ชพัฒนาบุคลิกภาพLeadershipการมอบหมายงาน