ผลงานฝึกอบรม

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม

สร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก

สร้างกรอบความคิด การทำงานเชิงรุก การสอนด้วยกระบวนการ Training and Group Coaching ที่สะท้อนให้ผู้เรียน มองเห็น ศักยภาพ และ หลุมพรางทางความคิดแล้ว การให้เทคนิค วิธีการ และทักษะต่างๆ เป็นเพียงทางเลือก ที่ผู้เรียน นำไปใช้ "สร้างวิธีการ หลายๆรูปแบบ" เพื่อสร้างผลลัพธ์ ด้วยตัวเขาเอง สิ่งมี่สนุกแบะชอบ สำหรับ class วันนี้ สำหรับตัวเอง คือการที่ ได้มีโอกาส "ตอบคำถาม" ด้วยการใช้ครื่องมือหลายๆขนิด การเชิ่อมคำตอบไปที่ slide การยกตัวอย่างเรื่องเล่าสร้างแนวคิด การ Role play การใช้ประสบการณ์ (Consult) สำหรับผู้เรียน บอกว่า สถานการณ์ที่หน่วยงานกำลังเผชิญ คงต้องคิดอย่างที่ อจ. ว่า คือ "ต้องสนุกไปกับเหตุการณ์ และยังสร้างผลลัพธ์ได้" นี่คือ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ ดีใจที่มีข้อสงสัยแล้วถาม กันอย่างตั้งใจ เลิกเย็นหน่อย แต่ก็ยินดีมากเลยค่ะ

สร้างแนวคิดและเทคนิคบริหารงานก่อสร้างด้วยระบบลีน

วันนี้กับหลักสูตรที่เสริมสมรรถนะให้กับทีมบริหารโครงการรวมถึงทีมสนับสนุนงานก่อสร้าง การสร้างกรอบความคิดของ "LEAN" เพื่อบริหารจัดการงานแบบลีน 1.สร้างความเชื่อ (Belief) ที่ทรงพลังและมองความเป็นไปได้ในส่วนงานต่างๆที่สามารถใช้หลักการด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์ 2. ปลูกฝังค่านิยมส่วนตัว (Value) ที่สอดคล้องกับแนวคิดของ Lean ให้กลายเป็นอุปนิสัยที่สามารถหยิบมาใช้ได้บ่อยๆ 3. ค้นหาและสร้างประสบการณ์( Experience) ที่ดีเกี่ยวกับสิ่งที่เคยทำสำเร็จด้วยรูปแบบ Lean เพื่อถอดบทเรียนแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบัน 4. หลักการและทฤษฎี LEAN ที่เข้าใจได้ง่ายแชะมองเห็นแนวทางการนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง เมื่อนำทั้ง 4 ส่วนมาประยุกต์กับทักษะบริหารโครงการก่อสร้างที่มีอยู่แล้ว ทำให้เกิดผลลัพธ์หรือคุณค่าใหม่ๆของงานได้ครับ

สร้างคำภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น

การปิดการขาย อีก 1 ทักษะ ที่ใช้กระบวนการ และทักษะการโค้ชได้ การขาย เป็นเกมตัวเลข เปิด ไม่เท่ากับปิด นักขายมักถูกปฏิเศษมากกว่าขายได้ การพัฒนา กรอบความคิดที่ดีช่วยให้นักขายสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง จิตไม่ตกง่าย ทักษะ การตั้งเป้าหมาย การ Rapport การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ การใช้คำถาม และการฟัง ตามกระบวนการขาย และ นำเข้าสู่กระบวนการปิดการขาย คือ ค้นหาความต้องการของลูกค้า รับฟังข้อมูลคู่แข่ง จากลูกค้า โดยไม่ใช้อารมณ์ เตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในกระบวนการเจรจาต่อรอง ตอบสนองคำคิดค้านของลูกค้าได้ดีขึ้น ช่วยสร้างความเชิอมั่นให้กับลูกค้า ประเมิณผลการปิดการขายได้แม่นยำ เป็นอีก 1 วัน ที่มีความสุข กับการสอน

การพัฒนาโค้ชมืออาชีพ

ผู้เรียนตั้งใจและอยากรู้ การสอนจึงต้องละเอียดและลงลึก การสอน การโค้ชมืออาชีพเชิงปฏิบัติการจริง ต้องให้ผู้เรียนได้เห็นรายละเอียดของการโค้ช ให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นความแตกต่างของการโค้ชทั่วไป กับ การโค้ชแบบมืออาชีพ เมื่อผู้เรียนเป็น นักเรียนรู้ ผู้สอนก็ต้องสวมบทบาท โค้ชมืออาชีพ ดำเนินการโค้ชและการถอดบทเรียนร่วมกัน การเรียนและเข้าใจความหมายของหลักการโค้ชอย่างแท้จริง ทำให้สนุกกับการนำไปฝึกฝนเพิ่มมากขึ้น Trust The Coaching Process?หมายความว่าอย่างไร? Be There Be Present?ต้องทำอย่างไร? การรับฟังแบบไม่ตัดสิน?เป็นการฟังอย่างไร? Goal Setting ที่ดี?ควรเป็นลักษณะไหน? เครื่องมือประกอบการโค้ช?ใช้เพื่อจุดประสงค์อะไร? การใช้ศาสตร์ต่างๆดำเนินการโค้ช?แตกต่างกันที่เรื่องอะไรบ้าง? คำถามชวนคิด ชวนค้นหาคำตอบ ที่เกี่ยวกับ หลักการโค้ชที่ดี! มีอีกมากมายให้เรียนรู้ในโปรแกรมครับ

Leadership Fundamental Program

อยู่ด้วยกันต่อเนื่องมา 1 เดือน วันนี้เดินทางมาถึงวันที่หกซึ่งเป็นวันสุดท้ายของโปรแกรมแล้วครับ ความเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากวันแรกถึงวันนี้มีทั้งแบบวัดได้โดยตรงและวัดไม่ได้โดยตรง ที่วัดได้โดยตรงจากรูปแบบที่ออกแบบไว้คือ Result ของ performance จากโครงการด้านปรับปรุงกระบวนการทำงานที่นำไป implement ที่วัดไม่ได้โดยตรงจากรูปแบบที่ออกแบบไว้คือ เชิงพฤติกรรมที่นำไปฝึกใช้เช่น การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ การเปิดโอกาสให้ทีมงานคิดและตัดสินใจ การ Feedback ด้วยคำถามโค้ช การฟังในสิ่งที่ทีมงานอาจไม่ได้พูด สำหรับโปรแกรมวันสุดท้ายจะเป็นการนำเสนอผลการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองและคนรอบข้างที่แต่ละคนสามารถมองเห็นได้ รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่อเนื่องหลังจบโปรแกรมไปแล้วครับ

Communication Skill

วันนี้ได้รับความไว้วางใจให้เข้าร่วมออกแบบและวางแผนโปรแกรมพัฒนาบุคลากรหลายระดับให้กับองค์กรหนึ่ง ธีมการพัฒนาบุคลากรของปีนี้มุ่งเน้นสมรรถนะหลักคือ "การสื่อสาร"ครับ แต่โจทย์ของการพัฒนาคือประสบการณ์ ขอบเขตงาน ความรับผิดชอบในงาน บุคคลที่ต้องสื่อสาร ของบุคลากรแต่ละระดับแตกต่างกัน โปรแกรมที่ผมนำเสนอผู้บริหารและ HR ให้สอดคล้องกับโจทย์ดังกล่าวมีดังนี้ครับ ระดับผู้ควบคุมงาน หลักสูตร "การสื่อสารและการสั่งงาน" เน้นการสื่อสารกับกลุ่มworker เพื่อจ่ายงานให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ระดับSuperintendent หลักสูตร "การสื่อสารเพื่อการประสานงานที่ดี" เน้นการสื่อสารกับกลุ่มระดับผู้ควบคุมงานเพื่อมอบหมายงาน รวมถึงการเจรจาต่อรองกับเจ้าของงานเพื่อให้งานเป็นไปตามแผน ระดับ Junior Engineer หลักสูตร "การสื่อสารและการนำเสนอ" เน้นการสื่อสารกับกลุ่มผู้ควบคุมงานและSuperintendent เพื่อสร้างความเข้าใจในงาน สามารถปฏิบัติงานได้ และการนำเสนอเพื่อขออนุมัติเรื่องสำคัญกับผู้บังคับบัญชา ระดับ Senior Engineer หลักสูตร "การสื่อสารด้วยภาวะผู้นำและการโค้ช" เน้นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใช้ภาวะผู้นำ รวมถึงใช้บทบาทโค้ชกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทีมงาน การออกแบบโปรแกรมพัฒนากับบุคลากรหลายกลุ่มด้วยแก่นสำคัญของสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบาทของผู้เรียน ทำให้เขามองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหากับการปฏิบัติจริง ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้นครับ โปรแกรมนี้จะเริ่มอบรมต้นเดือนหน้าและต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม ดีใจมากครับ

Coach the Coaches

การสอนและโค้ชให้ผู้เรียนเป็นโค้ช การโค้ชแตกต่างจากบทบาทผู้ช่วยเหลือ หลักการของโค้ชแตกต่างจากหลักการผู้ช่วยเหลือ วิธีการของแตกต่างจากวิธีการที่ผู้ช่วยเหลือใช้ ทักษะของโค้ชแตกต่างจากทักษะของผู้ช่วยเหลือ กรอบความคิดของโค้ชแตกต่างจากกรอบความคิดของผู้ช่วยเหลือ การทำให้ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างดังกล่าวในเชิงทฤษฎีสามารถใช้การสอนแบบทั่วไปได้ครับ แต่การทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดของการเป็นโค้ชนั้น หากใช้การโค้ชจะเหมาะสมมากครับ เนื่องจากการโค้ชมุ่งเน้นที่การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ซึ่งหากผู้เรียนฝึกทักษะของโค้ช วิธีการของโค้ชแต่ยังใช้กรอบความคิดของผู้ช่วยเหลือ ทำให้ผู้เรียนไปโฟกัสที่ประเด็นปัญหาที่คิดว่าโค้ชชี่อยากได้รับความช่วยเหลือ จึงเผลอใช้คำถามเชิงแนะนำ คำถามช่วยคิดโดยไม่เจตนา การสร้าง Mindset ของโค้ชสำหรับผู้ฝึกการโค้ชจึงสำคัญ การโค้ชจริงเชิงปฏิบัติการคือการทำให้ผู้เรียนสัมผัสบรรยากาศของการถูกโค้ช มองเห็นการโค้ช และเรียนรู้จากการถอดบทเรียนการโค้ช เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่สถานการณ์จริงครับ

การเตรียม Slide การสอน

พ้นจาก silence period นี้ไปมีงานสอนรออยู่พอสมควรตลอดทั้งปีนี้ นอกจากการฝึกวิธีใช้เสียงใหม่แล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยเรื่องการใช้เสียงก็คือ "การเตรียมสไลด์ & แนวการสอน" ผมใช้รูปแบบสไลด์ที่เป็นรูป Model , Flow process แทนประโยค ข้อความ นิยามในส่วนของเนื้อหาที่เป็น พฤติกรรม,การปฏิบัติตัว มากขึ้นเนื่องจากวัตถุประสงค์คือ 1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดในมุมกว้างมากขึ้น มีอิสระในการขยายความคิดโดยไม่ติดกรอบจากนิยามหรือประโยคที่คุมไว้ 2. ใช้สัดส่วนการโค้ชในการสอนมากขึ้น ลดการพูด อธิบายเชิง Training ลง โดยอธิบายเพียงแก่น conceptual ของรูปแล้วใช้คำถามเชื่อมโยงไปที่ situation ต่างๆ ของผู้เรียนทันที 3. ลดจำนวนของหน้าสไลด์ลงเนื่องจากรูปModelหนึ่งรูป สามารถเชื่อมโยงทั้ง4พาร์ทการสอนและโค้ชของ Training and Group Coaching สำรวจตัวเอง (Mirror) เปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) เทคนิคที่เหมาะสม (Methodology) แนวทางดำเนินการ (Movement) การสร้าง Model ต่างๆ ในสไตล์ของผู้สอนเอง เดิดจากการสอน การสังเกตพฤติกรรมที่คล้ายๆกันของผู้เรียนหลายกลุ่มหลายองค์กร แล้วนำมาถอดบทเรียน ตกผลึกแล้วเชื่อมหลักการตามเนื้อหาที่ใช้อยู่ เพื่อเปลี่ยนให้เป็น Model หรือ Process ตามวัตถุประสงค์ที่จะใช้ของผู้สอนได้ครับ

ผู้นำในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง

ได้มีโอกาสอุ่นเครื่องกับบทบาทวิทยากรและโค้ช ในฐานะวิทยากรร่วมกับอาจารย์ปกรณ์ ในหลักสูตร "ผู้นำในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง" ทำให้มีเวลาที่จะได้ฝึก การฟัง เพื่อ จับเบาะแส มากเป็นพิเศษ "เบาะแส" เป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการสอนในแนวทาง Training and Group Coaching เพราะ "เบาะแส" เป็นสิ่งที่แสดงถึง ตัวตน (Being) ,คุณค่า (Value) หรือ ความต้องการภายใน (Brain CARES) ของผู้เรียน เพื่อจะนำข้อมูลเหล่านี้มาสะท้อนให้ผู้เรียนเห็นหลุมพรางจากเรื่องดีๆ ในตนเอง บนเป้าหมายความเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงของตัวเอง เช่น ความเป็นคนรับผิดชอบ อาจเผลอให้เราเชื่อมั่นในวิธีการตัวเองมากกว่าวิธีการของทีมงาน คนที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ อาจทำให้เราไม่กล้าถามเพราะกลัวน้องจะอึดอัดไม่สบายใจ การที่เราอยากช่วยเหลือ อาจเผลอไปดห็นข้อเสียเขามากขึ้น เป็นต้น

โค้ชและพี่เลี้ยง

โค้ชและพี่เลี้ยง รุ่นปฏิบัติการ วันที่ 5 ของการสอนหลักสูตร โค้ชและพี่เลี้ยง ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ วันนี้สอนเป็น Strategic Group Coaching&Mentoring เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อ สอนให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยง ผู้สอนจึงทำหน้าที่โค้ชและพี่เลี้ยงผู้เรียนไปด้วย ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจใน บทบาทและวิธีการ ของโค้ชและพี่เลี้ยงอย่างชัดเจน น้องๆกลุ่มนี้เรียนรู้ ทักกษะการโค้ช อย่างรวดเร็ว เพียงแค่ได้ดูตัวอย่างการโค้ชสดใน Class ในครั้งแรก ตลอดทั้งวันได้ดำเนินการโค้ชสดให้ดูไป 5 ครั้ง ทำให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการโค้ชในสไตล์ตัวเองได้ทันที

Coach and Consult

ในคลาสผู้เรียนมักชอบมีคำถามประมาณว่า "เคสลูกน้องประมาณนี้...ถ้าเป็นอาจารย์จะทำอย่างไร ??? " เราควรตอบผู้เรียนอย่างไรดี ?? #วิธีที่1 ตอบคำถามโดยแนะนำจากประสบการณ์จริงของผู้สอน #วิธีที่2 ตอบคำถามโดยอ้างอิงกับหลักการและทฤษฎีที่สอน #วิธีที่3 ตอบคำถามโดยให้ทางเลือก2-3ทางแล้วให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกเอง #วิธีที่4 ไม่ตอบคำถามตรงๆ แต่ใช้การแสดงตัวอย่างให้ดูด้วยการทำ Role Playing ทั้ง 4 วิธีเป็นแนวทางที่ผมเคยใช้โดยพัฒนาขึ้นตามประสบการณ์การสอนและการเรียนรู้จากอาการ Feedback ผู้เรียนหลังตอบคำถาม ไม่มีมีแนวทางไหนดีที่สุด มีแต่แนวทางที่เราเชื่อมั่นและยึดถือเป็นหลักการในการสอนของเรา ผมใช้แนวทางการสอนและการโค้ช ซึ่งหลักการของโค้ชเชื่อว่า "ผู้เรียนมีความสามารถและมีวิธีการที่ถนัดของตัวเอง" ดังนั้นหากหลีกเลี่ยงได้ ผมจะไม่แนะนำวิธีการโดยตรงเนื่องจาก ประสบการณ์ คุณค่าและสภาพแวดล้อมบุคคลของผมกับผู้เรียนไม่เหมือนกัน จึงมีโอกาสที่วิธีการที่แนะนำไปอาจให้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน ผมใช้แนวการตอบคำถามเป็นเชิง Coach & Consult โดยให้ทางเลือกหรือการแสดงบทบาทสมมติบนเหตุการณ์จริง แล้วดำเนินการถอดบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นองค์ประกอบต่างๆที่ผมใช้ Role Playing แล้วจึงนำองค์ประกอบเหล่านั้นมาประยุกต์เป็นวิธีการในรูปแบบของเขาเองครับ

Leader as Coach and Mentor

โปรแกรม 2 วัน Leader as Coach&Mentor รุ่น 2 ยิ่งสอน ยิ่งต้องละเอียด สอนบ่อย ยิ่งเห็นความลึกซึ้ง สอนเชิงปฏิบัติการจริง ยิ่งเกิดการเรียนรู้เพิ่ม สอนให้ได้ผล ยิ่งต้องพัฒนาตัวเอง การสอนการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง ทำให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นประเด็นที่สำคัญของการโค้ชได้อย่างละเอียดและลึกซึ้ง เพราะเชื่อมโยงหลักการและเทคนิค ผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง กรอบความคิดของผู้เรียน ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงจากการได้สัมผัส ความเหมือนและความต่างของการโค้ขที่เคยเข้าใจมาก่อนหน้านี้ ทำให้เกิดการตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเอง เกิดความเชื่อมั่นในการนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองทันที