ผลงานฝึกอบรม

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม

การสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและองค์กร

คิดว่า Core Values เป็นสิ่งที่เราไม่มี เลยต้องช่วยกันกระตุ้นเพื่อสร้างขึ้นมา หรือ เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่เราอาจแสดงออกมาไม่มากพอจะทำให้คนอื่นรับรู้ว่าเรามี กันครับ ได้ทำงานบนพื้นที่ที่คุ้นเคย ในบทบาทที่แตกต่างอีกครั้ง กับหลักสูตร Built Positive Attitude and Royalty Mindset (การสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและองค์กร) ต้องขอบคุณบุลคลากรทางการแพทย์ของทางโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการคิดเรื่องของตนเองครับ ครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่ใช้หลักสูตรและสไลด์ของสถาบัน สิ่งที่ต้องเตรียมตัวคือการเชื่อมโยงหลักการของสมองของตนเอง ในแต่ละ Flip chart เข้ากับเนื้อหาที่เป็น Knowledge และ Technique ใน Slide PowerPoint ครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่ค่อนข้างพอใจ ผลลัพธ์ในการสร้างบรรยากาศของการทำกิจกรรมชวนคิด ระหว่างกระบวนการเรียนรู้ในสไตล์ Training and Group Coaching หลักการของสมองไม่ได้ใช้เฉพาะส่งมอบให้ผู้เรียนเท่านั้น แต่จริงๆ แล้วตัวผมเองก็ใช้หลักการของสมองต่างๆ ในการออกแบบการทำกิจกรรมด้วยเช่นกัน เพราะน่าจะเป็นศาสตร์ที่ผมชำนาญสุดแล้ว 555 เช่น หลักการของสมองส่วนคิดเชิงสร้างสรรค์ ทำให้กิจกรรมไม่เครียด แต่ก็ไม่ได้สนุกสนานเฮอา เพราะทั้งสองด้านล้วนใช้สมองส่วนอารมณ์ จนอาจไม่ได้คิด การสร้าง Brainstorming ด้วย Coaching Card เพื่อให้สมองของทุกคนออกจากพื้นที่คุ้นเคยได้ง่ายขึ้น การเข้าใจคน ด้วยหลักการ สมอง 4 ด้าน เพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น แต่ที่สำคัญที่สุดคือเสียงสะท้อนของผู้เข้าอบรม ที่จะกลับไปตั้งใจฟังน้องๆ ในทีมโดยไม่รีบใช้สมองส่วนอารมณ์ตัดสิน จะไม่รีบทัก เพราะความตั้งใจที่ดี อยากช่วยเหลือของเรา เพราะการฟังโดยไม่ตัดสิน เป็นทักษะสำคัญมาก สำหรับการสร้างความเชื่อใจเมื่อต้องทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า ซึ่งการฟังโดยไม่ตัดสินมีเทคนิคจากหลายศาสตร์ และการเข้าใจธรรมชาติสมอง เป็นอีกศาสตร์ที่ช่วยให้เราฟังแบบเข้าอกเข้าใจ (Empathy) มากกว่าการเห็นอกเห็นใจ (Sympathy) ครับ ฟังด้วยใจกันมาแล้ว มาลองฝึกฟังบนธรรมชาติสมองกันบ้างครับ

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

หลักสูตรนี้ ได้โจทย์จากลูกค้ามา และมาขมวดใหม่เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ผลลัพธ์เพิ่มยอดขาย มีทั้งเทคนิคการขาย, บุคลิกภาพ,การอ่านภาษากาย, รู้จักการสื่อสารของตนเอง และการสังเกตการสื่อสารของลูกค้า การขายแบบที่ปรึกษาและอื่นๆ เริ่มจาก สำรวจ ความคิด ต่อการเพิ่มยอดขาย เป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค เทคนิค ความต้องการพัฒนาในเรื่อง ต่อกันด้วย การให้ความรู้ หลักการ และเทคนิค เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ความรู้ ในการเพิ่มยอดขาย เน้นย้ำ กระบวนการสื่อสารกับลูกค้าแต่ละแบบให้ได้ใจ ได้งาน ได้เงิน และคงความสัมพันธ์ที่ดี จบกันที่ ทำ role play ลูกค้าแบบต่างๆ โดย นำแนวคิด ความรู้ เทคนิค มาแก้โจทย์จริงในงานขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย ผลสะท้อนจากผู้เข้าอบรมตอบจบ อบรม สนุก ได้ความรู้ และนำไปประยุกต์ใช้จริงได้ และอยากให้มีจัดแบบนี้อีก อจ ยุ้ย ดีใจยินดีมากค่ะ รีบทำผลงานกันนะคะ ผู้บริหารจะได้จัดให้อีกตามคำขอ ประทับใจผู้บริหารที่นี่ ตั้งใจเรียนมาก และใส่ใจในพนักงานจริงๆ สนับสนุนและให้กำลังใจตลอด class

สร้างหัวใจบริการ ทำงานตามระบบตอบโจทย์ลูกค้า

ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความรู้และทักษะในการให้บริการอย่างเป็นระบบ เพียงแค่บางสถานการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถให้บริการที่ดีได้ การให้ผู้เรียนสำรวจคุณค่าและจุดเด่นของตัวเอง เพื่อนำมาใช้ในการสร้างกรอบความคิดในการทำงานบริการที่ดี เช่น การนำประสบการณ์เดิม ความรู้เดิม มาต่อยอดขยายขอบเขตของการให้บริการ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ การใช้ระบบเก่าเป็นฐาน ในการต่อยอดแตกแนวความคิดในการสร้างสรรค์ระบบงานใหม่ๆ ความต้องการของลูกค้าเกินขอบเขตให้บริการได้ สร้างทางเลือกที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ความรู้สำคัญที่จะทำให้สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ เช่น ความรู้เกี่ยวกับจุดแข็ง และนโยบายที่ทรงคุณค่า ต่างๆของบริษัท คุณค่าในตัวเองของผู้ให้บริการ และความรู้ความสามารถ รวมถึงคุณลักษณะพิเศษต่างๆ สิ่งเหล่านี้ต้องผ่านการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีโดยไม่มีอารมณ์เชิงลบกับลูกค้า เพื่อการให้บริการตามระบบตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงตามเป้าหมาย วันนี้ใช้เครื่องมือในการเดิน class หลายอย่าง ทั้งการใช้คำถาม เรื่องเล่า กรณีศึกษา value card และการ role play สร้างการเรียนรู้ ขอบคุณผู้เรียนทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้

สร้างพลังเชิงบวก จัดการอารมณ์เชิงลบ

เมื่อ คลื่นอารมณ์ถาโถม ในขณะที่เราล่องเรือ เราเพียงมุ่งมั่นที่จะทำให้เรือแล่นอยู่ได้ จะตามคลื่นบ้าง หรือทวนคลื่นบ้าง ก็ตามแต่บริบท ณ ขณะนั้นจะพาไป งานของเรานั้นมีอยู่ตามเข็มทิศที่ถือ คลื่นลมต่างๆ ก็มีอยู่เช่นกัน คงไม่มีทางที่จะห้ามคลื่นลมได้ หากแต่เพียงรับรู้ ยอมรับ และทำ ขณะนั้นให้ดีที่สุดอย่างเต็มที่ โดยปราศจากกรอบความคาดหวังใดๆ และแล้วคลื่นลมก็สงบ ท้องฟ้าสดใส ให้เราได้จดจำ ซึมซับพลังงานดีๆ เพื่อการเดินทางต่อไป ทุกครั้งที่แบ่งปัน และรับฟัง เราได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นทุกครั้ง ทั้งผู้เรียนและทั้งโค้ช ต่างก็ได้รับ resource เพิ่มขึ้นสำหรับการดำเนินชีวิตต่อไป เมื่อเราซื่อตรงต่อตัวตนของเราเอง ในขณะนั้น ก็เสมือนหนึ่งการเปิดประตูเตรียมรับตัวตนของผู้อื่นไปด้วย และเมื่อเราปล่อยให้ตัวตนได้สื่อสารกัน เพียงแค่รอปัจจัยพร้อม การเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลง ก็เกิดขึ้น

การสื่อสารงานบริการลูกค้า จัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ

การให้บริการเป็นอาชีพที่เราได้ใช้คุณค่า ต่างๆในตัวเองขึ้นมาใช้ เป็นการพัฒนาตัวเองในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น การรู้จักคุณลักษณะที่ดีของมนุษย์ ทั้งของตัวเองและลูกค้า การสร้างภาพลักษณ์ในการบริการ การใช้ทักษะการคิด เพื่อแก้ปัญหา การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ กรอบของหลักสูตร ที่เดินบนกระบวนการ Training and Group Coaching โดย การชวนให้ผู้เรียน เห็น รู้สึก และอยากนำคุณค่าด้านต่างๆในตัวเองขึ้นมาใช้ ด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก ให้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างมาตรฐานการบริการ เป็นจุดจดจ่อให้กับผู้เรียน ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ เพื่อขยายกรอบความคิดของการให้บริการ เรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่สำคัญต่อการ จัดการข้อร้องเรียน สื่อสารสร้างสัมพันธ์ การฟังโดยไม่รีบสรุปความไปเอง การใช้คำถามสร้างแนวคิดดีๆ เพื่อจูงใจลูกค้า Role Play กรณีต่างๆเพื่อฝึกฝนทักษะต่างๆ ขอบคุณผู้เรียนทุกท่านที่ร่วมสร้างการเรียนรู้ในวันนี้

การโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง

โค้ชเชิงปฏิบัติการจริง ทีมงานสอนแนว Training and Group Coaching มุ่งเน้นการสร้าง Growth Mindset เรามุ่งเน้นการสอนการโค้ชเชิงปฏิบัติครับ

รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น บริหารทีมงานด้วย DISC

หลักสูตร รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น บริหารทีมงานด้วย DISC วันนี้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยน เรื่องราวของ DISC แน่นอนว่ายังคงใช้ หลักการของ Training and Group Coaching ที่ผมเชื่อมั่น มองเห็น ยอมรับ อยากเปลี่ยนแปลง DISC บอกเราว่าเราเป็นยังไง บอกเราว่า คนอื่นๆเป็นอย่างไร ช่วยให้เราสามารถปรับตัว เพื่ออยู่น่วมกันได้อย่างมีความสุข และจากกระบวนการ Brain Based Coaching Process ผมนำเกม"ย้ายหอคอย" มาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ความคิดและพฤติกรรม ของตนเองและของผู้อื่น เพราะนั่งฟังอย่างเดียวคงไม่เห็นภาพ ค่อยๆถอดบทเรียน พฤติกรรมให้เห็นถึง ความคิดและความต้องการ ของคนแต่ละประเภท สนุกสนานมากครับ ผู้เรียนหลายคน ไม่เคยสังเกตุตัวเอง และค่อยๆ เพิ่มการสังเกตุผู้อื่น เพื่อนำไปปรับใช้ กับการบริหารงาน ในทีมงานของตนเองครับ บริษัทเจริญอุตสาหกรรม จำกัด สมาชิกผู้ร่วมเรียนรู้ ที่น่ารักทุกท่าน สถาบันฝึกอบรม เอนเทรนนิ่ง

สื่อสาร สร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ

รุ่นนี้เป็นรุ่นที่3แล้วครับ ผมชวนผู้เรียนนึกถึงตัวเอง กับหลักการของ Training and Group Coaching มองเห็น ยอมรับ อยากเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นหลักการที่ผมเชื่อมั่นครับ หลังจากให้ผู้เรียนเห็น รูปแบบการสื่อสารของตัวเอง สิ่งที่ผมเน้นเพิ่มเติม ในครั้งนี้คือให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ"ความสัมพันธ์" ครับ สื่อสาร+สร้างสัมพันธ์ทำให้การสื่อสารนั้นทรงพลังมากยิ่งขึ้น เกมหลักที่ผมเลือกใช้ผ่านกระบวนการ Powerful Game Coaching Proces ชื่อเกม"รู้จริงป่าวววว" เน้นเรื่องการสื่อสารพูดคุยครับ สื่อสารอย่างทรงพลัง ด้วยความสัมพันธ์ที่ร่วมกันสร้างขึ้นมากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้มุมมองเพิ่มเติมหลายอย่างครับ เกมที่สอง"ล้มโดมิโน่" เกมนี้เน้นผลลัพธ์ครับส่วนการเรียนรู้คือการบริหารจัดการอารมณ์กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร+ความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะลงเอยแบบไหนก็เรียนรู้อย่างมีพลังไปพร้อมๆ กันได้ครับ ขอบคุณบริษัท ไทยฟู้ด กับความน่ารักของผู้เรียนทุกท่าน สถาบันฝึกอบรม เอนเทรนนิ่ง ให้โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้

พัฒนาวิทยากรภายในองค์กร

วัตถุประสงค์ : 1. ชวนขยายกรอบความคิด (Mindset) วิทยากรยุคใหม่กับการใช้เครื่องมือ Digital กับยุคออนไลน์ครองเมือง 2. ชวนสร้างรูปแบบการสอนในสไตล์ของแต่ละคนให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กรในยุค E Learning อย่างกลมกลืน 3. ชวนสนุกกำหนดแผน และสร้างสรรค์เครื่องมือเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบแข่งขันในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบครั้งใหม่ บรรยากาศในคลาส : อึนๆกับเนยแข็งเดิมประมาณ 30-45 นาที กับรูปแบบการสอนที่ใช้คำถามเจาะค้นศักยภาพ แนะนำตัวผ่านระบบออนไลน์ อัดคลิปส่งสนุกเลย เห็นเค้กใหม่ๆ ในตัวเองทีละนิด ด้วยกิจกรรม Show&Share เชื่อมโยงเป้าหมาย (Goal) กับความจริงที่เห็นในกระจก (Reality) ทำให้เห็นว่าตอนนี้สถานการณ์จริงที่เป็นช่องว่า(Gap) เรื่องใดอยู่ที่สถานะไหน แดง เขียว เหลือง ความรูุ้ ทักษะ เครื่องมือทัศนะคติรูปแบบการสอน ในที่สุดทุกคนก็เห็น ป๊อบคอร์นของตัวเอง ว่าควรเริ่มลงมือทำที่เรื่องไหนก่อน ด้วยสีหน้า สิ่งที่ได้รับ : 1. ความกลัวกังวลที่ลอยล่องรอบตัวนำมาจัดหมวดหมู่ 2. เห็นกระบวนการคิดผ่านการแลกเปลี่ยนกันในด้านบวกกับข้อจำกัด พร้อมเทคนิคการจัดการตัวเองให้ไปเป็นวิทยากรที่ใช่(อีกครั้ง) 3. มีแผนปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริงของทุกกลุ่มรวมกันทำให้ขยายไอเดียการ นำสู่ภาคสนาม 4. มีเทคนิคการบริหารคลาส บริหารแผน บริหารสื่อการสอน และบริหารหัวใจผู้เรียน ด้วยการเริ่มต้นที่ ขยายมุมตัวเองในฐานะวิทยากร 5. มิตรภาพกับครูฝึกกว่า 200 ท่าน ผ่านไปอย่างน่าประทับใจ ทุกคนมีหัวใจเดียวกันในถนนแห่งการเปลี่ยนแปลง เพราะทุกคนคือ นักพัฒนาชีวิต รอบนี้ทำให้ตัวเองได้ตกผลึกคำว่า : วิทยากรที่เติบโตขึ้นอีกก้าวนึงไม่น่ากังวลอย่างที่คิด

สร้างกรอบความคิดที่ดีและเครื่องมือบริหารโครงการที่ดี

ดีใจที่วันนี้ผู้เรียนสนุกกับการสร้างโครงการของตัวเองครับ วันนี้วาง Sequence ของการสอนเครื่องมือต่างๆ ควบคู่กับการสร้าง Mindset ของแต่ละ Tools ไปพร้อมกัน วัตถประสงค์คือ ตั้งใจให้ผู้เรียนได้ทั้งกรอบความคิดที่ดีและเครื่องมือบริหารโครงการที่ใช้ได้จริง ถอดบทเรียนการสอนในวันนี้ 1.Brainstorming การทำให้ผู้เรียนไม่กังวลกับกรอบของรูปแบบและผลลัพธ์ สมองจึงมีอิสระในการคิดไอเดียเชิงสร้างสรรค์ เชื่อมั่นในการคิดของตัวเองมากขึ้น ผลลัพธ์คือ ผู้เรียนกล้านำเสนอแนวทางที่แตกต่างจากเดิมและเป็นแนวทางที่สร้างประโยชน์ได้ 2.Comfort Zone ไอเดียบางอย่างที่ผู้เรียนนำเสนอ ยังเป็นไอเดียที่อยู่บนComfort zoneของตัวเอง มีความกังวลแอบแฝงภายใต้การนำเสนอ การฟังด้วยบทบาทของ Coach & Consult หยิบคำสำคัญ (Keyword) ที่สะท้อน Fix Mindset เช่น "ตั้งแค่นี้พอ เผื่อฝ่ายอื่นไม่ยอม" , "แบบนี้นายน่าจะไม่อนุมัติ" การใช้คำถามโค้ชสะท้อนให้ผู้เรียนมองข้อจำกัดเป็นเพียงหลุมพรางความคิด แล้วสร้าง Growth Mindset เพื่อเอาชนะหลุมพรางและขยาย comfort zone ของตัวเอง 3.ภาพใหญ่สู่ภาพเล็ก แล้วภาพเล็กสู่ภาพใหญ่ การแยกองค์ประกอบของ Project Framework เป็นTools ย่อยๆ ผ่านตัวเนื้อหาและWorkshop เพื่อให้ผู้เรียนสะสมresources จนครบFramework แล้วนำมารวบรวมผ่าน1 page summary (A3) ผลลัพธ์คือ ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย เชื่อมโยงได้เอง และประยุกต์กับสถานการณ์ได้ทันที 4.ผู้เรียนมองเห็นศักยภาพ ความท้าทายของผู้สอนด้วยกระบวนการนี้คือ การฟังการนำเสนอของผู้เรียนแล้ว มองเห็นข้อจำกัดหรือเรื่องที่ควรแก้ไขผสมกับสิ่งที่เขาทำได้ดีด้วนเช่นกัน การแยกสิ่งที่ได้ยินออกเป็น 2 เรื่องแล้ว Positive Feedback สิ่งที่ทำได้ดีเพื่อให้เขามองเห็น เกิดความเชื่อมั่น ไม่รีบแนะนำแนวทางแก้ไข แต่หยิบหลักการมาเชื่อมโยงเพื่อให้เขามองเห็นหลุมพรางตัวเอง พร้อมให้ทางเลือกที่เป็นไปได้เพื่อให้ผู้เรียนนำไปต่อยอดได้ ทั้งสนุก ทั้งละเอียด ทั้งดีใจกับผลลัพธ์ที่ทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ในวันนี้มากครับ

Problem Solving and Decision Making

วันนี้ กับหลักสูตร Problem Solving and Decision Making ตั้งใจพูดคุย และอยู่กับผู้เรียน ด้วย กรอบของหลักสูตร นี้ เดินกระบวนการด้วย Training and Group Coaching ให้ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเขาเอง คาดหวังว่า วงสนทนานี้ จะรู้สึกดีกับ การแก้ปัญหา และ สนุกกับการตัดสินใจ มากขึ้น