สถาบันฝึกอบรม สัมมนา เอ็นเทรนนิ่ง (En-Training)

รับจัดฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในองค์กร (In-House Training) และจัดอบรมภายนอก (Public-Training) โดยวิทยากรมืออาชีพ เราจึงมั่นใจว่าหลังการอบรม "ผู้เรียนต้องเกิดการเปลียนแปลง"

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

รูปแบบการสอนและการโค้ชของสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

Training & Group Coaching (T&GC)

การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Powerful Game Coaching (PGC)

การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

Facilitative Team Coaching (FTC)

การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

Think Activity
Group Coaching (TAGC)

การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

Brainstorming
Group Coaching (BGC)

การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

One on One Executive Coaching (1:1 EC)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

Coaching & Consulting (C&C)

การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช


รวมหลักสูตรฝึกอบรม Inhouse Course | Public Course

ผลงานอบรม | ดูทั้งหมด

การโค้ชคุณค่าและจุดแข็ง

ผู้นำ 8 แบบ กับการโค้ชคุณค่าและจุดแข็ง วันที่ 2 คุณค่าของผู้นำแต่ละแบบ สะท้อนความเป็นตัวตน...ทำให้เข้าใจคุณค่าของผู้อื่นที่แสดงออกมาเช่นเดียวกัน การโค้ชที่คุณค่า เพื่อให้โค้ชชี่นำไปใช้สร้างเป็นจุดแข็งของตัวเอง...สร้างผลลัพธ์ของงานอย่างมีสมดุลในชีวิต ดีใจที่ผู้เรียนจะนำการโค้ชคุณค่าและจุดแข็งไปใช้กับทีมงาน รู้จักคุณค่าในตัวเอง สร้างจุดแข็งด้วยคุณค่าของตัวเอง เข้าใจคุณค่าในตัวทีมงาน ทำให้เขาเลือกใช้คุณค่าที่เป็นจุดแข็ง นำจุดแข็งมาสร้างผลลัพธ์ใหม่ทีต้องการ การโค้ชคุณค่า เริ่มต้นที่การฟังอย่างมีคุณค่า ดึงคุณค่าที่ดี สร้างแนวทางสู่ความมั่นใจในตัวเอง...ตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเอง ด้วยกระบวนการโค้ชที่ชัดเจน

ตัวอย่างลูกค้าของเรา | เพิ่มเติม

GFCA Co., Ltd.
บจก. โอเชี่ยนกลาส
Pago Salee Printing Co., Ltd.
บจก. ยูเนี่ยนโชจิรุชิ
บมจ ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
บมจ ไทยโอพีพี
ออลล์เทรนนิ่ง
บจก. แอ็พพลายดีบีอินดัส เตรียล เทนมา
บจก. โออิชิ
Inter Express Logistic Co.,Ltd
VISTEON (THAILAND) LIMITED
บมจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
ธนาคารเกียรตินาคิน
กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น
ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
บจก. เบ็นไมเยอร์ เคมีคอล (ที)
Riken (Thailand) Co.,Ltd.
บจก. มิคอินดัสทรี (ไทยแลนด์)
บจก. เบเยอร์
บจก วิริยะประกันภัย
บจก. โกลเด้นฟู้ดส์สยาม
บจก. กรุงไทยอาหาร


ห้องสมุดเอ็นเทรนนิ่ง | ไปห้องสมุด

เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

พัฒนาตัวเองกันดีกว่า ง๊าย ง่าย

แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา